CSERE ÉS GARANCIA

 

 ELÁLLÁSI JOG

( ha Vevő a megrendelt és kiszállított termékkel nem elégedett )                                                                        Távollévők között kötött szerződésről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet értelmében a Vevőnek jogában áll 14 napon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállni.                                                                                                    

Az alábbi címre kérjük visszaküldeni a cipőt ( és a számlaszámot ahova a pénzvisszautalást kéri ):

MENŐ MANÓ cipőbolt - 1065. Budpest, Bajcsy Zsilinszky út 63. / Üzletház földszint /

( Csak sérülésmentesen visszaküldött cipőt és dobozt tudunk elfogadni, amennyiben a dobozon az eredeti állapothoz képest szakadások, ragasztás vagy ráfirkálás látható, 1.000 Ft-ot levonunk a visszautalandó összegből. )

 

 


1. CSERE

Természetesen  lehetőség van a  cserére, ha a termék mérete, színe vagy fazonja nem megfelelő. Ez esetben a terméket (az átvételtől számítva 14 napon belül ) kicseréljük bármilyen másik, készleten lévőre. Kérjük a cipőt a dobozban található Áruvisszaküldési bizonylattal együtt részünkre visszaküldeni.
A cserecipő kiszállításának postaköltsége a vevőt terheli.

Az alábbi címre kérjük visszaküldeni a cipőt:

MENŐ MANÓ CIPŐBOLT - 1065. Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 63. / Üzletház földszint /                                                     2. GARANCIA

Az általunk forgalmazott valamennyi termékre fél+másfél év szavatosságot vállalunk. (Az első hat hónap, illetve az azt követő másfél év a hatályos előírások szerint némileg más megítélés alá esik)
A hibás terméket minden esetben a vásárlónak saját költségén kell visszajuttatni webáruházunk telephelyének címére, mely kötelezettségét a 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény is egyértelműen szabályozza.


- javítható hiba :
Ebben az esetben a terméket szakműhelyünkben megjavíttatjuk, és a lehető legrövidebb időn belül a saját költségünkön juttatjuk azt vissza.

- nem javítható hiba :
Ebben az esetben a hibás árut kicseréljük, vagy a vételárat visszafizetjük. A kedves vásárlónk döntheti el, hogy melyik megoldás kedvezőbb a számára.

A nem egyértelműen eldönthető, vagy vitás esetekben, illetve amikor szándékos rongálás gyanúja merül föl, a kérdéses termék - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - független laboratóriumi vizsgálatra kerül, ahol szakvéleményt készítenek róla. A további ügyintézést a szakvélemény megállapításai határozzák meg.

Az általunk forgalmazott termékekre vonatkozó hatályos reklamációs jogszabály a következő: 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügy miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét, b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát, c) a vásárlás időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, g) a kifogás rendezésének módját. (2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. (3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. (4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. (2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni. (2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. (3) A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható. (4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni. (5) A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé. (6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.

7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

Ha bármilyen kérdése, kérése, panasza, reklamációja  akadt a megrendelt áruval kapcsolatba, kérjük hívja fel ügyfélszolgálatunkat ( tel: 0630-9756529 ), írjon emailcímünkre ( eskuvoicipo@gmail.com ) vagy keresse fel üzletünket ( Budapest, VI. Bajcsy Zsilinszky út 63. ), hogy a problémát mihamarabb orvosolhassuk.

 


Látogatók
Oldalunkat jelenleg
5 látogató böngészi.
Utoljára megtekintett


Kezdőlap | ÁSZF | Jogi nyilatkozat | Elérhetőség